ขายบ้าน  


    ผังเมืองกรุงเทพ
   เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต

   
 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
 
 

 

 

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูขนาดใหญ่

 
 
 
 
 

    
           

 

โปรแกรม คำนวณค่าโอน "อสังหาริมทรัพย์"


       1. คำนวณราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
     
  1.1 ที่ดิน เนื้อที่ ตารางวา                 ราคาประเมินราชการ  ตารางวาละ
   บาท
  รวมราคาประเมินที่ดินเป็นเงิน  
   บาท
    1.2 สิ่งปลูกสร้าง ประเภท เนื้อที่อาคาร  
   ตารางเมตร
  ** เนื้อที่อาคาร ดูได้จากใบขออนุญาตปลูกสร้าง หรือจากหนังสือซื้อขายที่ดิน(ทด.13) **
  ** หมายเหตุ ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง อ้างอิงจากราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของ กรุงเทพมหานคร
  รวมราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 
   บาท
  รวมราคาประเมินที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 
   บาท
         
       2. คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน
     
  2.1 ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บาท
  2.2 ค่าธรรมเนียมการโอน ของราคาประเมิน
    คิดเป็นค่าธรรมเนียมการโอน บาท
   
       3. การคำนวณค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
     
      ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
  บาท
       ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เกิน 1 ปี
          ผู้ขายถือครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 1 ปี
   

  3.1 ค่าอากรแสตมป์  
  บาท
   
  (คิดอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)

  3.2 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บาท
   
  (คิดอัตรา 3.3% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
   
  ** หมายเหตุ ถ้าผู้ขายอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์ แต่ถ้าไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายต้องเสียค่าอากรแสตมป์
   

       4. คำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
     
  4.1 ราคาประเมินที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  บาท
  4.2 จำนวนปีที่ถือครอง
  ปี
  4.3 ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดย
      4.3.1   ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการรับให้ หรือรับมรดก
        เป็นบุคคลธรรมดา    
        เป็นนิติบุคคล    
      4.3.2   ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่น (เช่น ซื้อขาย , แลกเปลี่ยน ฯลฯ)
        เป็นบุคคลธรรมดา    
        เป็นนิติบุคคล    
  คิดเป็นค่าภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
  บาท
   
     

     
       5. คำนวณค่าจดจำนอง
     
  5.1
    วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
  บาท
  (คิดอัตรา 1% ของวงเงินจดจำนอง แต่ไม่เกินในวงเงิน 200,000 บาท)

   คิดเป็นค่าจดจำนอง
  บาท
    ** หมายเหตุ จะคิดค่าจดจำนอง เฉพาะในกรณีที่ทางผู้ซื้อกู้เงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น โดยผู้ซื้อ จะต้องเป็นฝ่ายชำระ **
   
   
     

     
      สรุปค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน
     
  ลำดับ ประเภท คิดจากฐาน รวม (บาท) อัตรา
  1 ค่าธรรมเนียม ราคาประเมิน 2%
  2 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ราคาประเมิน คิดตามอัตราก้าวหน้า
  3 ค่าอากร ราคาที่สูงกว่า 0.5%
  4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ราคาที่สูงกว่า 3.3%
  6 ค่าจดจำนอง วงเงินกู้ 1%
    รวมค่าใช้จ่าย    
   
     


     
    หมายเหตุ
    การคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน
    นั้น ข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องทราบมาก่อนเกียวกับที่ดินของท่าน หรือสามารถตรวจสอบได้จาก Website ของ
    กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
        1. ราคาประเมินที่ดินของราชการ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขต ราคาที่
    ได้จะเป็นราคาต่อตารางวา
        2. เกี่ยวกับอาคาร ท่านต้องจำแนกประเภทของอาคารได้ ตามช่องให้เลือกและท่านต้องทราบอายุอาคารว่า
    ก่อสร้างมาแล้วกี่ปี ตลอดจนท่านต้องประมาณการเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารทุกชั้นที่อยู่ในกรอบโครงสร้าง
    อาคารที่มีหลังคาคลุมทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เช่น ลานซักล้าง ทางเข้าอาคาร ระเบียงที่อยู่นอก
    ชายคา) แนะนำให้ท่านใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ทุกส่วนแล้วมารวมกันเป็นตารางเมตร แล้วกรอกข้อมูลในช่องที่
    เตรียมไว้
   
     
 

  

 

 


 


 

           
             HUBB REAL ESTATE(ฮับบ์เรียลเอสเตท)

            เลขที่ 33/14 เดอะคอนเนค(อ่อนนุช)   ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 แขวง: ประเวศ เขต:ประเวศ กรุงเทพมหนคร 10250
                 Email :Hubbrealestate@gmail.com  Mobile: 089-200-4455 , 086-941-3299 Fax: 02-918-9401

                   (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.)
ลงประกาศฟรี www.hubbrealestate.com เว็บอสังหาริมทรัพย์ลำดับต้นๆของเมืองไทย
.......................................................
   - รายชื่อนายหน้าขายบ้าน
   - ติดต่อลงประกาศฟรี !!!
   - บริการของบริษัท
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย